Học tiếng Anh > deaf

deaf

điếc, làm thinh, làm ngơ
« Back to Glossary Index