Học tiếng Anh > decide

decide

quyết định, giải quyết, phân xử
« Back to Glossary Index