Học tiếng Anh > decision

decision

sự quyết định, sự giải quyết, sự phân xử
« Back to Glossary Index