Học tiếng Anh > decorative

decorative

để trang hoàng, để trang trí, để làm cảnh
« Back to Glossary Index