Học tiếng Anh > dishonest

dishonest

bất lương, không thành thật
« Back to Glossary Index