Học tiếng Anh > dishonestly

dishonestly

bất lương, không lương thiện
« Back to Glossary Index