Học tiếng Anh > dislike

dislike

sự không ưa, không thích, sự ghét
« Back to Glossary Index