Học tiếng Anh > distribute

distribute

phân bổ, phân phối, sắp xếp, phân loại
« Back to Glossary Index