Học tiếng Anh > distribution

distribution

sự phân bổ, sự phân phối, phân phát, sự sắp xếp
« Back to Glossary Index