Học tiếng Anh > double

double

đôi, hai, kép; cái gấp đôi, lượng gấp đôi; làm gấp đôi
« Back to Glossary Index