Học tiếng Anh > draft

draft

bản phác thảo, sơ đồ thiết kế; phác thảo, thiết kế
« Back to Glossary Index