Học tiếng Anh > dull

dull

đần độn
« Back to Glossary Index