Học tiếng Anh > effective

effective

có kết quả, có hiệu lực
« Back to Glossary Index