Học tiếng Anh > electric

electric

(thuộc) điện, có điện, phát điện
« Back to Glossary Index