Học tiếng Anh > exam

exam

viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)
« Back to Glossary Index