Học tiếng Anh > executive

executive

sự thi hành, chấp hành; (thuộc) sự thi hành, chấp hành
« Back to Glossary Index