Học tiếng Anh > exercise

exercise

bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
« Back to Glossary Index