Học tiếng Anh > expand

expand

mở rộng, phát triển, nở, giãn ra
« Back to Glossary Index