Học tiếng Anh > fancy

fancy

tưởng tượng, cho, nghĩ rằng; tưởng tượng
« Back to Glossary Index