Học tiếng Anh > faucet

faucet

vòi (ở thùng rượu….)
« Back to Glossary Index