Học tiếng Anh > fighting

fighting

sự chiến đấu, sự đấu tranh
« Back to Glossary Index