Học tiếng Anh > figure

figure

hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
« Back to Glossary Index