Học tiếng Anh > fill

fill

làm đấy, lấp kín




« Back to Glossary Index