Học tiếng Anh > fill

fill

làm đấy, lấp kín
« Back to Glossary Index