Học tiếng Anh > force

force

sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép
« Back to Glossary Index