Học tiếng Anh > former

former

trước, cũ, xưa, nguyên
« Back to Glossary Index