Học tiếng Anh > forward

forward

ở phía trước, tiến về phía trước
« Back to Glossary Index