Học tiếng Anh > freezer

freezer

máy làm lạnh
« Back to Glossary Index