Học tiếng Anh > furniture

furniture

1. đồ đạc (trong nhà)
2. (Mỹ) trang bị (của máy móc, tàu bè)
3. (ngành in) cái chèn, lanhgô
4. (cổ) yên cương (ngựa)
« Back to Glossary Index