Học tiếng Anh > giraffes

giraffes

hươu cao cổ
« Back to Glossary Index