Học tiếng Anh > guess

guess

đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng
« Back to Glossary Index