Học tiếng Anh > hello

hello

chào, xin chào; lời chào
« Back to Glossary Index