Học tiếng Anh > kettle

kettle

ấm đun nước
« Back to Glossary Index