Học tiếng Anh > land

land

đất, đất canh tác, đất đai
« Back to Glossary Index