Học tiếng Anh > make sth up

make sth up

làm thành, cấu thành, gộp thành
« Back to Glossary Index