Học tiếng Anh > make sure

make sure

chắc chắn, làm cho chắc chắn
« Back to Glossary Index