Học tiếng Anh > measurement

measurement

sự đo lường, phép đo
« Back to Glossary Index