Học tiếng Anh > memory

memory

bộ nhớ, trí nhớ, kỉ niệm
« Back to Glossary Index