Học tiếng Anh > name

name

tên; đặt tên, gọi tên
« Back to Glossary Index