Học tiếng Anh > napkin

napkin

khăn ăn
« Back to Glossary Index