Học tiếng Anh > national

national

(thuộc) quốc gia, dân tộc
« Back to Glossary Index