Học tiếng Anh > near

near

gần, cận; ở gần
« Back to Glossary Index