Học tiếng Anh > need

need

cần, đòi hỏi; sự cần
« Back to Glossary Index