Học tiếng Anh > never

never

không bao giờ, không khi nào
« Back to Glossary Index