Học tiếng Anh > note

note

lời ghi, lời ghi chép; ghi chú, ghi chép
« Back to Glossary Index