Học tiếng Anh > nothing

nothing

không gì, không cái gì
« Back to Glossary Index