Học tiếng Anh > notice

notice

thông báo, yết thị; chú ý, để ý, nhận biết
« Back to Glossary Index