trên, ở trên; tiếp tục, tiếp diễn
« Back to Glossary Index