Học tiếng Anh > on behalf of sb

on behalf of sb

thay mặt cho ai, nhân danh ai
« Back to Glossary Index