Học tiếng Anh > on purpose

on purpose

cố tình, cố ý, có chủ tâm
« Back to Glossary Index