Học tiếng Anh > on sb’s behalf

on sb’s behalf

nhân danh cá nhân ai
« Back to Glossary Index